نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

انجام عملیات و خدمات ژئوفیزیک مغناطیس سنجی و گرانی سنجی در آنومالی های ایران مرکزی

0 584

تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام عملیات و خدمات ژئوفیزیک مغناطیس سنجی و گرانی سنجی در آنومالی های ایران مرکزی (استان های یزد و کرمان) و سایر آنومالی های ابلاغی در استان های مختلف را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 2098001028000003 و با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ 475.000.000 (چهارصد و هفتاد و پنج میلیون) ریال (واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 28/01/98 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 مورخ 11/02/98 و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 مورخ 21/02/98 می باشد. علاقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

منبع روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.