نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

فروش 20 هزارتن کلوخه باریت معدن مهدی آباد

0 487

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش 20 هزارتن کلوخه باریت معدن مهدی آباد شامل دو پارتی 10 هزار تنی با وزن مخصوص 2/4 و 15/4 گرم بر سانتی متر مکعب (به صورت خشک) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 1098001028000006 و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 700.000.000 (هفتصد میلیون) ریال برای پارتی با وزن مخصوص 2/4 گرم بر سانتیمتر مکعب و مبلغ 600.000.000 (ششصد میلیون) ریال برای پارتی با وزن مخصوص 15/4 گرم بر سانتیمتر مکعب (واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی) برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 04/03/98 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 25/03/98 می باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ پانصد هزار ریال از طریق سامانه به نام این شرکت واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

منبع روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.