نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

فروش سنگ آهک دانه بندی تولیدی مجتمع سنگ آهک پیربکران

0 431

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد مزایده عمومی فروش سنگ آهک دانه بندی تولیدی مجتمع سنگ آهک پیربکران در 3 پارتی 10 هزار تنی جداگانه با ابعاد مختلف را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 1098001028000010 و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده جمعاً به مبلغ 150,000,000 (یکصد و پنجاه میلیون) ریال (پنجاه میلیون ریال برای هر پارتی) بصورت واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی، برگزار نماید. تاریخ انتشار مزایده در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 22/03/98 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 09/04/98 می باشد. علاقمندان شرکت در مزایده می بایست جهت دریافت اسناد از سامانه مبلغ پانصد هزار ریال به حساب شماره 4101053430232974 نزد بانک مرکزی ایران به نام این شرکت در بستر سامانه ستاد واریز نمایند و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره های دفتر ثبت نام 88969737 و 85193768-021 و مرکز 27313131-021 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

منبع روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.