نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

افزایش سطح کیفی تختال‌های فولاد مبارکه

0 165

با پایان یافتن تعمیرات اساسی ماشیـــــن ریختـــــــهگری شمارۀ 2، کیفیت تختالهای تولیدی در این ماشین ازنظر به حداقل رسیدن عیوب سطحی و داخلی محصول افزایش یافت.

کامران مرادی، رئیس تعمیرات ریختهگری، با اعلام این خبر افزود: بهمنظور دستیابی به اهداف شرکت در تولید محصولات کیفی و حفظ و افزایش قابلیت صادراتی محصول و نظر به اینکه تولید عمدۀ تختالهای خاص و صادراتی با ماشین شمارۀ 2 ریختهگری انجام میپذیرد، برنامۀ تعمیرات اساسی ماشین در دستور کار قرار گرفت.
در همین خصوص کارشناس تعمیرات ریختهگری نیز گفت: لولههای مدار آب ثانویه ماشین به دلیل PH بالای آب و بهمرور زمان دچار گرفتگی و کاهش قطر شده بودند که این امر موجب عدم تأمین میزان مناسب آب در سرعتهای زیاد و اثرگذاری بر شمش تولیدی و کاهش کیفیت آن میشد.
مهدی کریمی در همین خصوص افزود: بهدلیل دسترسی نامناسب به لولههای آب ثانویه با برنامهریزی قبلی و آمادهسازی انجامشده، لولههای مذکور تعویض شد.
وی با بیان اینکه این فعالیت بهصورت شبانهروزی و در زمان پیشبینیشده انجام شد، گفت: تعمیر اساسی اسیلاتورهای هر دو خط، سرویس کلیۀ سگمنتها، الاینمنت خط غلتکی، سرویس اساسی ماشینهای برش و مارکزنی از دیگر فعالیتهایی بود که در این برنامۀ تعمیراتی انجام شد.
رئیس تعمیرات ریختهگری در خاتمه از همۀ کارکنان تولید و تعمیرات ناحیۀ فولادسازی و ریختهگری مداوم و همچنین از پیمانکارانی که در اجرای تعمیرات مساعدت کردند، تشکر و قدردانی نمود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.