نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

مدیرارشد خدمات فنی و پشتیبانی فولاد مبارکه: پشتیبانی از تولید 6 محصول جدید در سال 99

0 134

فولاد مبارکه در سال گذشته، علیرغم مشکلات عدیده توانست اهداف سالانۀ خود را محقق سازد و همزمان با شروع سال جهش تولید نیز به رکوردها و موفقیتهای پیدرپی در بیشتر خطوط تولید دست یابد.

متن حاضر ماحصل گفتگوی خبرنگار فولاد با جواد نیلی، مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فولاد مبارکه است. با ما باشید تا با بخشی از دستاوردهای این شرکت در سال 98 و اقدامات آن در ماههای ابتدایی سال 99 آشنا شوید.
فولاد مبارکه سال 98 را چگونه گذراند؟
بهطورکلی فولادسازان کشور بهخصوص فولاد مبارکه سال 98 را با دو چالش جدی و اساسی شروع کردند. چالش تأمین الکترود گرافیتی بهدلیل تحریمهای آمریکا و چالش تأمین مواد اولیه، یعنی کنسانترۀ سنگآهن و گندله.
با تلاش فراگیر و همچنین تمهیدات مدیریت ارشد سازمان، مشکل الکترود گرافیتی تا اواسط سال 98 حل شد، ولی چالش تأمین مواد اولیه بهدلیل جاذبههای صادراتی در این حوزه و سرمایهگذاریهای انجامشده در بخشهای پاییندستی و شرکتهای معدنی کموبیش ادامه دارد و هنوز هم بزرگترین نگرانی ما در سال 99 است. اثر چالشهای فوق، که سهم مواد اولیه در آن بسیار قابلتوجه است، بهگونهای بود که فولاد مبارکه در سال 98 با کاهش 700 هزار تن گندله، 1.3 میلیون تن آهن اسفنجی و 900 هزار تن تختال روبهرو شد؛ به گونهای که تمام ذخیرۀ اسلب فولاد مبارکه برای پاسخگویی به نیاز بازار و کنترل قیمت و به میزان 600 هزار تن به مصرف رسید و در صورت عدم تأمین مواد اولیه، افت تولید و تبعات آن در بازار اجتنابناپذیر است.
بیشتر تمرکز شرکت بر تولید چه محصولاتی بود؟
در سال 98 فولاد مبارکه توجه ویژهای به تولید محصولات جدید و خاص جهت تأمین نیاز کشور و جلوگیری از واردات داشت که تولید تختالهای محیط گازترش (کاربرد در لولههای انتقال نفت)، ورق گرم برای تولید لولههای با استحکام بالا و صنایع خودروسازی، و ورق سرد جهت تولید کانتینرهای دریایی و صنایع بستهبندی از آن جمله است.
در سال 99 تولید چه محصولاتی هدفگذاری شده است؟
برنامۀ تولید فولاد مبارکه برای سال 99 بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای خطوط مختلف تولید است که با تولید 7.5 میلیون تن گندله، 9.3 میلیون تن آهن اسفنجی، 7.2 میلیون تن تختال، 6.6 میلیون تن کلاف گرم و 1.6 میلیون تن محصولات سرد محقق خواهد شد. البته در صورتی که مواد اولیه و انرژی بهموقع و به میزان کافی تأمین گردد.
در حال حاضر وضعیت خطوط تولید چگونه است؟
بحمدالله در شروع سال جدید همۀ خطوط تولید فولاد مبارکه ضمن دستیابی به اهداف تولید خود، رکوردهای تولید قابلتوجهی در بخشهای مختلف آهن اسفنجی، تختال و کلاف گرم داشتهاند. امید است با حمایتها و سیاستگذاریهای مناسب بتوانیم به تمام اهداف در سال 99 برسیم.
آیا در سال 99 هم استراتژی شرکت بر تولید محصولات خاص است؟
بله. برای تولید 6 محصول جدید که مصارف آنها در مخازن تحت فشار، لولهسازی، صنایع نیروگاهی و خودروسازی است، و عمدتا هم وارداتی هستند، برنامهریزیهای لازم انجام شده که انشاءالله با حمایت و پشتیبانی خطوط تولید و تلاش و پشتکار مدیران و کارکنان نواحی این امر تحقق خواهد یافت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.