نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

باید بررسی شود چرا دستاوردهای طرح جامع فولادکشور، درسیاستگذاری های صنعتی اجرایی نشده است؟

0 223

فولاد و توسعه: مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران گفت: باید بطورجدی بررسی شودکه چرا دستاوردهای طرح جامع فولاد کشور،درسیاستگذاری های صنعت فولاد و معدن و دیگرصنایع ملاک عمل قرار نگرفته است؟!

امیرحسین نادری بعدازظهردیروزدرنشست تخصصی پایش طرح جامع فولاد کشوربابیان مطلب فوق اظهارداشت:وجود حتی یک برنامه بد بهترازبی برنامه بودن است وجای بسی تاسف وتعجب است که باوجود طرح مهم وبسیارخوبی همچون طرح جامع فولاد کشوربعنوان یک سند وبرنامه بالادستی ، شاهدهستیم که عدم توجه به این طرح چه مشکلات بزرگی رابرای کشوروصنعت فولادومعدن ایجادکرده است.

وی خاطرنشان ساخت :بدلیل عدم توجه به این سن دشاهد جزیره ای عمل کردن وبخشی نگری درایجاد واحداث وصدورمجوزهای فولادی ومعدنی بوده وهستیم که این عدم توجه باعث ازبین بردن مزیت ها وظرفیت های همه جانبه کشورومنابع ملی شده است.
نادری اضافه کرد:طرح جامع فولاد کشور،یک سند متقن ومحکمی است که وضعیت همه جانبه وزوایای مختلف صنعت کشورومنابع خدادادی رااحصاکرده وبا اماروارقام چشم اندازی برای حرکت درمسیری درست راپیش پای ما گذاشته است.
به گزارش خبرنگارما،دراین نشست تخصصی،علاوه بردکترنادری ،اعضای هیئت مدیره، معاونین وکارشناسان شرکت ملی فولادایران حضورداشتند وکارشناسان شرکت فولاد تکنیک بعنوان متولیان انجام مطالعات طرح جامع فولادکشور، دراین نشست به ارائه گزارش پایش های جدید دراین طرح پرداختند.
به گزارش خبرنگارما،درابتدای این نشست تخصصی ،محجوب نژاد معاون شرکت فولادتکنیک وشش نفرازکارشناسان این شرکت به ارائه گزارش درزمینه وضعیت بازارفولاد،انرژی،حمل ونقل ،آب،محیط زیست ،وسنگ آهن پرداختند پس ازاتمام ارائه گزارش ها :
مدیرعامل شرکت ملی فولادایران باتشکرازتلاش های انجام شده اظهارداشت: باتوجه به آنچه که امروز دیدیم ضرورت دارد که بادرنظرگرفتن شرایط اقتصادی کشور وتوجه به لزوم طرح های جامع درزمینه فولاد، مس، آلومینیم و….. بایک روشنگری همه جانبه توجه تمام مسئولین وتصمیم گیران سیاسی واقتصادی کشورومجریان را به این نکته جلب کنیم که همگان باید ذیل مفاد طرح جامع فولادکشور عمل وبرنامه ریزی کنند وازاقدامات جزیره ای وبخشی خودداری نمایند.
دکترنادری همچنین خاطر نشان ساخت:باید دراجرای مطالعات بیشتردرزمینه فولادبه موضوع محصولات فولادی باارزش افزوده بالاتر وجدای ازمحصولات فعلی توجه جدی شود وحتما به گونه ای برنامه ریزی شودکه بتوانیم نیازهای آتی کشوروصنایع فلزی براوردشودوبراساس یک نیازسنجی واقعی مجوزهای لازم وسرمایه گذاری مالی انجام شود.

بنابه این گزارش ،مدیرعامل شرکت ملی فولادایران افزود:برنامه ریزی برای سرمایه گذاری ها باید به گونه ای باشد که نهادهای مالی وسرمایه گذاری های بزرگ به میدان بیایندوبراساس دستاوردهای طرح جامع فولادکشور،نسبت به تولید محصولات موردنیازاقدام نمایندومجوزهای صادره برای سرمایه گذاری درکشورمبتنی برنیازهای واقعی ودرمکان هایی صورت بگیرد که دارای زیرساخت های اساسی واصولی باشد.
دکترنادری همچنین گفت:درهمسایگی ایران بیش از۵۰۰میلیون نفرجمعیت ساکن هستند واین جمعیت دردرازمدت نیازبه محصولات جدید فولادی دارند که ما براساس ظرفیت های موجودمی توانیم بخش مهمی ازاین بازاررا دراختیاربگیریم.
مدیرعامل شرکت ملی فولادایران ازمجریان طرح جامع فولادکشورخواست به مبحث ساخت صنایع تبدیلی درجوارطرح های هفتگانه فولادی ورودکنند وطرحی ارائه نمایند که بتوانیم بسته های سرمایه گذاری متناسب باهرمنطقه رابه سرمایه گذاران پیشنهادنماییم.
به گزارش خبرنگارفولاد وتوسعه، دکترنادری همچنین ازمدیران شرکت فولاد تکنیک خواست با توجه به نزدیک شدن به اتمام زمان برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور، درخصوص بخش حمل ونقل ریلی ودریایی به گونه ای طراحی ومطالعات راانجام دهند که بشود این نیازها را ضمن تشریح برای مسئولین کشوردربرنامه پنجساله هفتم بگنجانیم که بعنوان یک سند مهم بالادستی دردستورکارمسئولین اجرایی کشوربشود وازاین رهگذرارزش افزوده فراوان برای کشورایجاد شود.
درادامه این نشست مدیرعامل شرکت ملی فولادایران پیشنهاد کرد که برای رفع مشکلات حقوقی صنایع فولادی کارگروهی برای تبیین وتعیین مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی فولادی ومعدنی ایجادشودکه بتواندمشکلات موجوداین واحدهارااحصا نموده وبرای رفع آنهابه مسئولین ذیربط ارائه نماییم.

درهمین راستا دکترخلفی عضوهیئت مدیره شرکت ملی فولادایران نیز پیشنهاد کرد که همایشی با حضورهمه ذینفعان صنعت معدن وفولاد با محوریت شرکت ملی فولادایران برگزارشود که این واحدها تمامی مشکلات خودرابیان نمایند ودرنهایت باجمعبندی این مشکلات ،مسئولین تصمیم گیردرجریان قراربگیرند واقدامات لازم رابرای این موانع قانونی بعمل آورند.


دکترنادری درخاتمه این نشست چهارساعته ازمجریان طرح جامع فولاد کشورخواست درزمینه مسائل زیست محیطی صنعت فولاد، استانداردهای تخصصی وفنی دراین خصوص راتهیه نمایند وبه سازمان محیط زیست ارائه کنند تا این سازمان یک نگاه تخصصی نسبت به این صنعت داشته باشد واز پیشداوری نسبت به آلایندگی صنعت فولاد خودداری کند.
مدیرعامل شرکت ملی فولادایران ازحوصله ای که حضار بخرج دادند تشکرکرد واظهارامیدواری نمود موارد مطرح شده دراین جلسه به سرعت درطرح لحاظ شود تا بتوانیم دریک مراسم رسمی باحضورمقامات ارشدکشورووزارت صمت وذینفعان طرح جامع فولاد رونمایی شود وبرای اجرابه مجریان ذیربط ارائه شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.