نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

عملکرد وصورت های مالی هلدینگ ماهان درسال ۱۳۹۸ درمجمع عمومی این شرکت تصویب شد

0 129

بابرگزاری مجمع عمومی شرکت گسترش صنایع ومعادن ماهان صبح امروزعملکردمالی این شرکت به تصویب مجمع عمومی رسیدوبرنامه اساسی سال۱۳۹۹تشریح شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گسترش صنایع ومعادن ماهان،درجلسه مجمع پس ازانتخاب هیئت رئیسه مجمع ،صادق جاهدخطیبی مدیرعامل این شرکت به ارائه گزارش عملکرد این شرکت پرداخت.

مدیرعامل هلدینگ ماهان درادامه گزارش خود به مجمع عمومی وسهامداران پیرامون اقدامات انجام شده پس ازتغییرات مدیران ومعاونان درسال ۱۳۹۸اظهارداشت:

درسال گذشته اقدامات انجام شده درسه بخش کاربردی واساسی صورت گرفته که منجربه بدست آمدن موفقیت های بزرگ وشگرفی شده است که این اقدامات درسه بخش حوزه راهبری شرکت ها،حوزه توسعه کسب وکار وحوزه مالی بدست آمده است.

وی درتوضیح اهم اقدامات مهم واساسی درحوزه راهبری شرکت هااظهارداشت:

مهمترین اقدامات انجام شده دراین حوزه درسال۹۸عبارتنداز:

پیاده سازی سیستم جامع اطلاعاتی یکپارچه (ERP)درسطح شرکت های تابعه،برنامه ریزی پایش وکنترل عملیات شرکت های تابعه برای ایجادرشدعملیات وسود،تدوین استراتژی شرکت گسترش صنایع ومعادن ماهان،ایجادارزش افزوده وسودآوری بیشتربااستفاده ازسهم سنگ آهن معدن شماره۲بااستفاده از…

مدیرعامل شرکت گسترش صنایع ومعادن ماهان درادامه گزارش به مجمع وسهامداران به بیان اهم اقدامات درحوزه مالی پرداخت وگفت:بهره گیری ازتوان حوزه مدیریت برای حفظ نقدینگی بااستفاده  ازتعامل باطرف های تجاری وعدم استقراض ازبانک ها باهدف کاهش هزینه های مالی،تدوین برنامه میان مدت برای تسویه تسهیلات وخروج اززیان انباشته ،نظارت وپیگیری هلدینگ درخصوص شفاف سازی مالی شرکت های تابعه باتوجه به گزارش های حسابرس مستقل وتمدید وبازپرداخت تسهیلات وبدهی های دریافتی ازبانک ها اهم اقدامات موفقیت آمیز درحوزه مالی هلدینگ درسال ۱۳۹۸بوده است که منجربه اتفاق های خوب ومثبت برای هلدینگ ماهان شده است.

صادق جاهدخطیبی درادامه توضیح مهمترین اقدامات انجام شده درحوزه کسب وکاراین هلدینگ افزود:عضویت درشرکت مدیریت اکتشاف معدنی پایا(کنسرسیوم اکتشاف)باهدف شرکت درکشف پتانسیل های جدیدمعدنی درمقیاس بزرگ وسرمایه گذاری برای توسعه فعالیت های معدنی ازاکتشاف تافرآوری،تملک شرکت حمل ونقل جاده ای ،ریلی پرچم باربه منظوربهینه سازی وتسهیل حمل ونقل درزنجیره هلدینگ،دریافت موافقت اولیه احداث کارخانه کنسانتره آهن درمنطقه سیرجان،دریافت مجوزورود۴۰دستگاه ماشین آلات معدنی ازورارت صمت ،ازمهمترین اقدامات دراین زمینه بوده است.

بنابه این گزارش پس ازسخنان مدیرعامل شرکت گسترش صنایع ومعادن ماهان ،حسابرس قانونی به ارائه گزارش عملکردمالی هلدینگ ماهان پرداخت وپس ازآن سهامداران ونمایندگان آن هانظرات خودرادرخصوص عملکرداین شرکت بیان نمودند ودرخاتمه صورت هاوعملکردمالی این هلدینگ به تصویب مجمع وسهامداران رسید.

خطیبی درابتدای گزارش خود اظهارداشت:هلدینگ ماهان درسال مالی ۱۳۹۷بالغ بر۱۹۵۵میلیارد ریال  زیان  داشته است که باتدابیراتخاذشده دراقدامات اجرایی ومدیریتی درهلدینگ ماهان وشرکت های تابعه این میزان بدهی به ۲۲۷میلیاردریال سوددرسال۱۳۹۸منجرشده است.

بنابه این گزارش پس ازسخنان مدیرعامل شرکت گسترش صنایع ومعادن ماهان ،حسابرس قانونی به ارائه گزارش عملکردمالی هلدینگ ماهان پرداخت وپس ازآن سهامداران ونمایندگان آن هانظرات خودرادرخصوص عملکرداین شرکت بیان نمودند ودرخاتمه صورت هاوعملکردمالی این هلدینگ به تصویب مجمع وسهامداران رسید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.