نخستين مرجع تعیین و اعلام قیمت پایه محصولات معدنی و صنایع معدنی وابسته

ثبت بهترین عملکرد بازده کیفی و بازده عمودی در فولاد مبارکه

0 166

مدیر کنترل کیفی فولاد مبارکه ضمن تأیید این خبر گفت: بهموازات افزایش میزان تولید نواحی مختلف شرکت در سال جاری، کیفیت محصولات و عملکرد کیفی نواحی نیز نسبت به سال گذشته افزایش قابلتوجهی یافته، بهطوریکه دو شاخص مهم ارزیابیکنندۀ عملکرد کیفی، یعنی بازده کیفی و بازده عمودی شرکت طی سهماهۀ بهار  روند  روبهرشدی   داشته است.
علیرضا کییگانه دستیابی به این شاخصها را مرهون کم شدن عیوب و کاهش تولید محصولات نامنطبق و نیز کاهش مقدار قراضۀ تولیدی نواحی فولادسازی، نورد گرم و نورد سرد دانست و ادامه داد: این بهبود کیفیت با توجه به حساسیت زیاد محصولات، در کنار افزایش تولید، کاهش هزینهها، افزایش سودآوری برای شرکت و ذینفعان و افزایش رضایتمندی مشتریان را در پی دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.